Calendari fiscal 4t Trimestre 2018

obligacions 4t trimestre 2018

Operacions incloses al Calendari Fiscal 4t Trimestre 2018 i resum anual 2018

  • 4T: A les liquidacions del 4t trimestre del 2018 s’ha d’informar sobre les operacions realitzades durant els mesos d’octubre, novembre i desembre.
  • Resum anual: Es consignen totes les operacions efectuades durant tot l’any 2018 i les informades als models trimestrals liquidats durant el període.

Dates límit aconsellades per facilitar-nos la informació necessària

Aconsellem que ens facilitin la informació abans de les dates següents:

  • Retencions en general: 10-01-2019.
  • IVES, pagaments a compte i operacions intracomunitàries: 17-01-2019.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades les dates següents:

  • Les retencions entre els dies 18  i 21 de Gener.
  • La resta d’impostos entre els dies 28 i 30 de Gener

Retencions

111/190 – Retencions treballadors (nòmines)

Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

111/190 – Retencions activitats econòmiques a mòduls

111/190 – Retencions professionals

El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115/180 – Retencions lloguers pagats

Sempre que hi hagi alguna modificació ens han d’enviar una còpia del nou rebut, així com del nou contracte de lloguer.

Adjuntar referència cadastral.

123/193 – Interessos, dividends, préstecs o lloguers de negoci

Relació d’imports, bases i quotes.

Pagaments a compte de la declaració de renda

130 – Règim d’estimació directa i simplificada

Es tracta de la mateixa documentació requerida pel càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

131 – Règim d’estimació objectiva, mòduls.

El 4t trimestre coincideix amb el càlcul del 1r.

Declaració informativa. Entitats en règim d’atribució de rendes

184 – Comunitats de béns, societats civils que no van per impost de societats

El nostre despatx es posarà en contacte per a demanar la documentació necessària per a cada cas particular.

IVA

303 (NO 390) – IVA Règim simplificat, mòduls

El 4t trimestre es recalcula amb les darreres actualitzacions establertes per Hisenda i a partir de les dades aportades per cada client, les quals les sol·licitem directament per a cada cas particular.

IVA activitat de lloguers

Sempre que es produeixin canvis, necessitarem còpia del rebut que generi canvis.

303/390 – IVA règim general

a) Persones físiques:

Ens han de fer arribar al nostre correu electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (en cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

b) Persones jurídiques:

Necessitem: bases i quotes d’IVA repercutit i  d’IVA suportat  (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%,etc.).

Caldrà detallar l’IVA suportat per adquisició de béns d’inversió.

Agrairem que ens aportin la informació referida al 4t trimestre, i, també, l’acumulada anual.

UE

349 – Operacions intracomunitàries

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la  Unió Europea.

Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

fiscal 4t trimestre 2018