Com es reparteix una herència?

Com es reparteix una herència?

La distribució d’una herència sorgeix en un moment dolorós i complicat per als hereus, el/la cònjuge i les persones pròximes al difunt; que es veuen obligades a realitzar les gestions legals pròpies d’una successió.

Transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la data de la defunció, es sol·licita el Certificat d’Actes d’Última Voluntat al Ministeri de Justícia; document necessari per a qualsevol acte successori. El Certificat acreditarà si el causant ha atorgat testament o no i davant quin notari.

El testament ens permet saber els hereus designats, els béns, drets i obligacions que formen el patrimoni del causant i que són objecte de distribució en el procés successori.

Com es reparteix una herència sense testament?

En el supòsit de no atorgar testament (successió intestada), el Codi Civil de Catalunya estableix l’ordre de les persones anomenades a rebre l’herència de la següent forma. En primer lloc, els descendents (fills) i, si no hi ha, seran els ascendents (pares). El/la cònjuge vidu/a solo podrà ser usufructuari dels béns.

Quin termini hi ha per a acceptar una herència?

En aquest moment la Llei assenyala un termini de 6 mesos per a acceptar l’herència o renunciar-la mitjançant document públic. L’acceptació d’herència comportarà el repartiment i l’adjudicació dels béns patrimonials del causant als hereus.

Quins impostos es paguen en una herència?

També és molt important tenir en compte els efectes fiscals, ja que, si no es realitza una bona planificació fiscal dels impostos sobre successions i donacions o l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), es podrà donar un perjudici econòmic rellevant.

Per què s’ha de fer un testament vital?

El testament és l’instrument que permet garantir la destinació desitjada pel causant respecte els seus béns, així com respectar la seva voluntat quant a les decisions (nomenar tutor legal dels fills, etc.).

A més, permet evitar situacions com la següent:

“El causant que no ha atorgat testament és titular de dos immobles: l’habitatge familiar i una segona residència. A qui correspondria la successió d’aquests dos béns?”

D’una banda, el fill heretaria la titularitat de l’habitatge i la/el cònjuge només adquiria l’usdefruit dels béns. En aquest sentit, si el causant tenia la voluntat de deixar la propietat de l’immoble al seu cònjuge, el necessita fer constar en el testament.

D’altra banda, en el supòsit que el causant tingués dos fills, la titularitat dels dos immobles serà pels dos fills conjuntament, havent de ser ells els qui, en el moment de distribuir l’herència, hagin de triar com es reparteixen aquests dos béns. Si el causant tenia la voluntat de deixar un immoble per a cadascun dels fills, el necessita fer constar en el testament.

Altres opcions de distribució d’herència són els pactes successoris d’atribució particular que tenen per finalitat distribuir el patrimoni empresarial (participacions de la societat, accions, etc.) a favor dels fills del causant o de tercers amb garantia i seguretat.

T’ajudem en tots els tràmits relatius a l’herència

L’equip de Prat i Mora Economistes assumeix la gestió dels tràmits necessaris per a l’acceptació d’herència. Li oferim un servei integral d’assessorament jurídic i fiscal. Contacta amb nosaltres per a solucionar la gestió de la teva herència.