Com iniciar un desnonament?

Com iniciar un desnonament judicial?

 

Tens dubtes i no saps com iniciar un desnonament? Davant d’aquesta situació, com s’ha d’actuar? Quan signes un contracte d’arrendament d’habitatge o de local en qualitat d’arrendador (el propietari) desitges que l’arrendatari (el llogater) compleixi amb les seves obligacions: abonament mensual de la renda, pagament dels subministres, dels impostos, etc. No sempre és així, a vegades l’arrendatari no paga les quantitats pactades i l’arrendador no pot disposar del seu habitatge o local.

Davant d’aquesta situació, què és pot fer per recuperar el nostre immoble

L’arrendador pot iniciar un procediment judicial de desnonament a fi de sol·licitar el desallotjament del pis o el local. També la reclamació de les quantitats pendents d’abonament per l’arrendatari, siguin rendes o subministres. El desnonament garanteix que el propietari, a curt o llarg termini, recuperi el seu immoble quan el llogater ha deixat de pagar.

S’aconsella, prèviament a la via judicial, enviar una comunicació fefaent (burofax) a l’arrendatari. El burofax ha de requerir què pagui les rendes o quantitats assimilades i que desallotgi l’immoble en un termini màxim de 30 dies. Finalitzat el termini concedit sense acord, s’iniciarà la via judicial.

Quins passos s’han de seguir davant la situació de com iniciar un desnonament?

Si no saps com iniciar un desnonament nosaltres t’ho expliquem. El procediment s’inicia amb una demanda formalitzada per un advocat i presentada pel procurador dels Tribunals. Es fa davant el Jutjat del partit judicial del domicili en el qual estigui situat l’immoble arrendat. A la demanda s’acompanyarà el contracte d’arrendament. S’explicaran tots els fets que motivin la sol·licitud de desallotjament de l’immoble i les rendes impagades, o quantitats equivalents, objecte de reclamació.

Admesa a tràmit la demanda, el Jutjat informarà al demandat de les acciones que pot fer. Pot pagar les rendes degudes, oposar-se a la demanda i no fer cap acció. A continuació, es fixarà data i hora per la celebració del judici (només es celebrarà en cas d’oposició del demandat) així com data per la pràctica del llançament. Això és, desallotjament que pràctica l’òrgan judicial a fi de tornar la possessió de l’immoble al propietari.

La sentència és la resolució judicial que posa punt final al procediment de desnonament. Aquesta manifesta l’extinció del contracte d’arrendament, les quantitats no pagades per l’arrendatari des de la interposició de la demanda fins a data de la sentència i la devolució de la possessió de l’immoble a l’arrendador. Així com la condemna en costes al demandat.

Quant temps trigaré a recuperar el meu habitatge?

El propietari o arrendador podrà recuperar la possessió del seu habitatge o local en un termini aproximat de 6 mesos o 1 any, ja que depèn dels Tribunals de justícia.

Quines possibilitats té l’arrendatari?

L’arrendatari té un termini de 10 dies per:

  1. Pagar les quantitats degudes (rendes o quantitats assimilades): El procediment finalitzarà i se’l condemnarà en costes per haver obligat al propietari a iniciar la via judicial. El contracte d’arrendament no s’extingeix i l’arrendatari seguiré en el pis o local arrendat.
  1. Oposar-se a la demanda: Sent necessària la intervenció d’advocat i procurador, el demandat pot al·legar els motius taxats per llei que consideri: que les quantitats reclamades ja han estat pagades, que no deu aquestes quantitats o bé exercir l’acció d’enervació.

Enervar l’acció de desnonament significa que el demandat pot paralitzar el procediment pagant les quantitats que se li reclamen. A més, pot seguir ocupant lícitament l’habitatge o el local. L’enervació només es podrà dur a terme en el supòsit de ser la primera vegada que li reclamem judicialment. Una altra possibilitat és no requerir-lo extrajudicialment concedint-li un termini de 30 dies.

  1. No pagar i no oposar-se a la demanda: El procediment finalitzarà i es practicarà el desnonament de l’arrendatari (el llançament). Aquell dia la comissió judicial es desplaça al domicili de l’immoble arrendat, es desallotja a l’arrendatari, s’estén un acte dels fets i l’estat de l’immoble i es procedeix a canviar el pany de la porta.

A més a més, cal distingir el desnonament per reclamació de rendes o quantitats impagades per l’arrendatari del desnonament per finalització del contracte d’arrendament o per ocupació il·legal. Això és, la persona ocupa el pis o el local de manera il·lícita, sense tenir contracte d’arrendament ni pagar cap renda.

En conclusió, el procediment judicial de desnonament és la via més segura per reclamar les rendes impagades pel llogater i per recuperar la possessió de l’immoble arrendat. No obstant això, és recomanable, prèviament al desnonament, requerir a l’arrendatari de forma fefaent (burofax) el pagament de les rendes o quantitats assimilades a fi d’evitar els costos de la via judicial així com una possible enervació. 

Si vols iniciar un procediment judicial de desnonament, amb l’equip jurídic de Prat i Mora Economistes els oferim un servei integral d’assessorament jurídic.