Com planificar una successió?

 

Com planificar una successió? A la majoria de nosaltres ens preocupa el destí del nostre patrimoni el dia en què faltem. La planificació hereditària és la solució a la distribució dels béns immobles, de l’empresa familiar, el dipòsit de diners, etc als hereus, així com reduir els futurs conflictes familiars i pagar menys impostos.

Quina importància té la planificació successòria?

És molt important saber com planificar una successió ja que el procés de distribució del patrimoni personal i empresarial en vida a favor de les següents generacions és complex i difícil d’afrontar. Per això és una qüestió de gran importància la planificació de la successió: garantir la successió empresarial, garantir l’atribució dels béns immobles a les persones designades per voluntat del causant, beneficis fiscals, etc. 

Quines opcions legals existeixen per gestionar l’herència? Com planificar una successió?

A Catalunya s’apliquen les següents figures jurídiques:

  • El testament és la forma més habitual de formalitzar la voluntat del testador, disposa la destinació dels seus béns a favor dels hereus o dels legataris per a després de la seva mort. Els comuns poden ser hològrafs, oberts o tancats.
  • El pacte successori és un contracte, formalitzat davant de notari, entre dues o més persones que mantinguin un llaç familiar (cònjuge, ascendents, descendents…) per acordar i ordenar la disposició dels seus béns a favor de l’altre persona, sigui, hereu o legatari i amb efectes vinculants per tots ells. Suposa una entrega de l’herència en vida. 
  • La donació en vida és l’acte en què una persona disposa a títol gratuït dels seus béns a favor d’un altre que els adquireix en vida del donant.

Quina diferència hi ha entre el testament i el pacte successori?

El testament pot ser modificat unilateralment pel testador, per tant, una vegada produïda la defunció, al moment d’obrir el testament hi poden haver possibles sorpreses. El pacte successori, a diferència del testament, és irrevocable, és a dir, al ser un acord entre dos o més persones és necessari la unanimitat d’ambdues per modificar qualsevol aspecte del pacte. Això vol dir que la modificació del pacte no serà possible a partir del moment en què mori un dels atorgants.

Avantatges fiscals: Donació o Pacte Successori?

La transmissió dels béns immobles per donació està subjecte a tres impostos: l’impost de donació, la plusvàlua i l’I.R.P.F.

El pacte successori és una operació gravada per l’Impost de Successions i no de donacions; a més, tampoc ha de declara el guany patrimonial a l’I.R.P.F en el moment de la formalització del pacte.. D’aquesta manera, un pare pot transmetre la propietat dels seus béns immobles mitjançant pactes successoris als seus fills sense tributar per un guany patrimonial en el seu IRPF.

Quan el titular d’una empresa familiar vol planificar el seu relleu generacional, pot transmetre l’empresa formalitzant un pacte successori? 

El pacte successori d’atribució particular és molt utilitzat en la transmissió de l’empresa familiar, ja que, garanteix, a l’atorgant, que l’empresa o el patrimoni familiar es mantingui dins la família així com l’estabilitat de l’empresa. Un supòsit habitual, el fill que ha firmat amb el titular de l’empresa un pacte successori on se li deixa el 51,00% de les participacions o accions es garanteix la titularitat d’aquestes participacions i està més motivat per treballar pel futur de la societat familiar.

El titular de l’empresa i la persona que en un futur rebrà la propietat de la mateixa poden regular, en pactes successoris, disposicions com ara la distribució de les accions o participacions de l’empresa entre els diferents membres de la família en funció a la seva dedicació a aquesta; o bé, la prohibició de disposar a favor e tercers aliens a la família, previsions per regular el règim de majories per l’adopció d’acords, etc.

Recordem que el pacte successori es pot inscriure com a nota marginal en el Registre de la Propietat o en el Registre Mercantil, depenent del contingut del pacte, amb la garantia que aquest fet suposa als mateixos atorgants i tercers.

Un altre avantatge, es pot transmetre la propietat dels béns en el moment de la defunció o bé en el moment en què es firma el pacte.

En conclusió, el pacte successori d’atribució particular és la manera més segura de garantir la transmissió de la plena propietat d’un ben al futur hereu i sense declarar el guany patrimonial a l’IRPF en el moment de formalitzar el pacte. A més, es garanteix la continuïtat de l’empresa familiar dins de la família quan esdevingui la mort del titular.

Si  no saps com planificar una successió i vols planejar la teva no saps per on començar, l’equip jurídic de Prat i Mora Economistes  t’oferim un servei integral d’assessorament jurídic i fiscal a fi distribuir el patrimoni familiar de la manera més segura i avantatjosa.