Els efectes de la COVID-19 en els contractes d’arrendament d’habitatge i de local de negoci

 

Vols saber quins son els efectes de la COVID-19 en els contractes d’arrendament d’habitatge i de local de negoci? Nosaltres t’ho expliquem.

Arran de la crisis sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19, el Govern va declarar l’estat d’alarma i es va aprovar el Reial Decret-Llei 11/2020 de mesures destacades en l’àmbit del lloguer d’habitatges durant la vigència de l’estat d’alarma.

Com m’afecten aquestes mesures si em finalitza el contracte de lloguer?

Un dels efectes de la COVID-19 en els contractes d’arrendament d’habitatge és que els arrendataris que el seu contracte d’habitatge habitual finalitzi durant la vigència de l’estat d’alarma i fins al 31 de gener del 2021, seran obligatòriament prorrogats, en les mateixes condicions, per un termini màxim de 6 mesos.

 Aquesta mesura no és d’aplicació als contractes de lloguer de locals de negoci, oficines, segones residències o habitatges de temporada.

Es pot pactar amb el propietari un ajornament o fraccionament del pagament del lloguer?

 Els arrendataris amb situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la COVID-19 poden sol·licitar el fraccionament o l’ajornament en el pagament de les rendes de lloguer fins al 30 de setembre de 2021 i sempre que el propietari/ària sigui una empresa o un gran tenidor d’habitatges (propietari amb més de 10 immobles urbans o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2).

Encara que s’hagin exposat mesures per la COVID-19 en els contractes d’arrendament d’habitatge, imposades pel Reial Decret, pots arribar a un acord amb diferents mesures a les exposades?

Les previsions recollides en el Real Decret-llei 11/2020 sobre lloguers són dispositives, és a dir, no s’aplicaran en el supòsit que el llogater i el propietari arribin a un acord diferent.

Abans de procedir amb la modificació, sempre haurem de revisar el contingut del contracte per determinar si existeix regulació pactada per les parts en cas de supòsits de força major, cas fortuït, estat d’alarma o crisi econòmica. En cas de no contemplar-ho, serà d’aplicació la clàusula rebus sic stantibus que permet a una de les parts no complir amb el contracte d’acord amb les circumstàncies extraordinàries i imprevisibles que impliqui que li és absolutament impossible el seu compliment.

Per tant, l’aplicació d’aquesta clàusula suposa una modificació de les obligacions contractuals de l’arrendatari i de l’arrendador. Aquesta clàusula no és d’aplicació unilateral per part de l’arrendatari, ja que, es necessita la conformitat amb el propietari.

Si hi ha una manca d’acord entre les parts respecte d’una possible modificació temporal de contracte de lloguer, correspondrà al Jutge determinar la validesa o no de l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus basant-se en els principis de bona fe i d’equitat que regeixen als contractes amb caràcter general.

En conclusió, en cas que l’arrendatari no pugui complir les seves obligacions derivades del contracte de lloguer, l’equip d’advocats de Prat i Mora Economistes recomana notificar fefaentment, per mitjà d’un escrit signat per un advocat, a l’altra part de l’existència de les circumstàncies extraordinàries que determinen la impossibilitat de complir amb l’obligació de pagar el lloguer i proposant alternatives viables, com ara pactar una reducció de la renda amb recuperació dels imports rebaixats més endavant.

Si tens algun dubte al respecte o necessites més informació sobre els nostres serveis d’assessorament no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i te atendrem encantats.