Documentació necessària per fer la declaració de renda i patrimoni 2019

La documentació que necessitem per la confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni (IP) 2019, està relacionada a continuació:

DADES PERSONALS

Variacions en la seva situació familiar respecte l’últim exercici presentat:

 • Estat civil, fills, domicili, mòbil, domiciliació bancària, e-mail, etc.

RENDIMENTS DEL TREBALL

 1. Certificat de retribucions i retencions emeses per l’empresa.
 2. Liquidació per finalització de relació laboral o comiat.
 3. Acta de conciliació al CMAC.
 4. Aportacions a fons de pensions.
 5. Prestacions d’Atur.
 6. Pensions d’incapacitat parcial o total (baixa per malaltia).
 7. Certificats d’invalidesa de l’IMSERSO.

RENDIMENTS CAPITAL MOBILIARI

 1. Certificacions de saldos a 31-12, saldo mig, interessos i retencions de TOTS els comptes i de qualsevol
 2. Comprovants de cartera de valors, justificants d’operacions en cartera.
 3. Certificats d’Assegurances de Vida.

RENDIMENTS CAPITAL IMMOBILIARI

 1. Rebuts d’Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.) i escriptures de propietat de totes les finques Urbanes o Rústiques, especificant el propietari de cadascuna d’elles.
 2. Rebuts de lloguers cobrats, i si s’escau, Certificat de Retencions sobre Arrendaments.
 3. Data inici dels contractes de lloguer.
 4. Despeses realitzades per reparació dels habitatges arrendats, així com assegurances, quotes de comunitat, etc.
 5. Interessos satisfets per préstecs destinats a l’adquisició d’habitatge arrendat.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS

 1. Dades relatives a les vendes, compres i beneficis.
 2. Quantitats retingudes i pagaments fraccionats efectuats (adjuntar certificats).
 3. Valoració del net patrimonial.
 4. Certificat de retencions professionals.

VARIACIONS PATRIMONIALS

 1. Documentació acreditativa de Compravenda o Transmissió de béns, amb especificació de data i valor de compra, i data i valor de venda.
 2. Renda Bàsica Emancipació (Ajuda al Lloguer).
 3. PLA PIVE (Subvenció per la compra de vehicle).
 4. Transmissions de Drets de Subscripció.

DEDUCCIONS DE LA QUOTA

Justificants dels imports satisfets per:

 1. Inversió a l’habitatge pròpi (per a adquisicions anteriors a 31-12-2012):
  1. Ingressos en compte d’habitatge.
  2. Factures i rebuts de compra d’habitatge i préstec de l’habitatge habitual.
 2. Inversió empresarial efectuada.
 3. Import lloguers satisfets (només per als contractes anteriors al 31-12-2014).
 4. Donatius (adjuntar certificats).
 5. Retorns de deducció d’habitatge per devolucions rebudes dels préstecs hipotecaris per aplicació de la clàusula sòl.