Documentació necessària per fer la declaració de renda i patrimoni 2017

Des de Prat i Mora volem fer un recull de la documentació que els teus assessors necessiten per fer la declaració de renda i patrimoni 2017. Agilitza el procés portant tots els documents i obté el resultat el més aviat possible.

La documentació que necessitem per la confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni (IP) 2017, està relacionada a continuació:

Dades personals per a la declaració de renda i patrimoni 2017

Variacions en la seva situació familiar respecte l’últim exercici presentat:

 • Estat civil, fills, domicili, mòbil, domiciliació bancària, e-mail, etc.

Rendiments del treball

 1. Certificat de retribucions i retencions emeses per l’empresa.
 2. Liquidació per finalització de relació laboral o comiat.
 3. Acta de conciliació al CMAC.
 4. Aportacions a fons de pensions.
 5. Prestacions d’Atur.
 6. Pensions d’incapacitat parcial o total (baixa per malaltia).
 7. Certificats d’invalidesa de l’ IMSERSO.

Rendiments Capital Mobiliari

 1. Certificacions de saldos a 31-12, saldo mig, interessos i retencions de TOTS els comptes i de qualsevol
 2. Comprovants de cartera de valors, justificants d’operacions en cartera.
 3. Certificats d’Assegurances de Vida.

Rendiments Capital Immobiliari

 1. Rebuts d’Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.) i escriptures de propietat de totes les finques Urbanes o Rústiques, especificant el propietari de cadascuna d’ elles.
 2. Rebuts de lloguers cobrats, i si s’escau, Certificat de Retencions sobre Arrendaments.
 3. Despeses realitzades per reparació a les vivendes arrendades.
 4. Interessos satisfets per préstecs destinats a l’ adquisició de vivenda arrendada.

Rendiments d’activitats

 1. Dades relatives a les vendes, compres i
 2. Quantitats retingudes i pagaments fraccionats efectuats (adjuntar certificats).
 3. Valoració del net patrimonial.
 4. Certificat de retencions professionals.

Variacions patrimonials

 1. Documentació acreditativa de Compravenda o Transmissió de béns, amb especificació de data i valor de compra, i data i valor de venda.
 2. Renda Bàsica Emancipació (Ajuda al Lloguer).
 3. PLA PIVE (Subvenció per la compra de vehicle).
 4. NOVETAT: a partir d’aquest any és obligatori declarar les transmissions de Drets de Subscripció.

Deduccions de la quota

Justificants dels imports satisfets per:

 1. Inversió a la vivenda pròpia (per a adquisicions anteriors a 31-12-2012):
  1. Ingressos en compte vivenda.
  2. Factures i rebuts compra vivenda.
   • Préstec vivenda habitual.
 1. Inversió empresarial efectuada.
 2. Import lloguers satisfets (només per als contractes anteriors al 31-12-2014).
 3. Donatius (adjuntar certificats).
 4. Retorns de deducció de vivenda per devolucions rebudes dels préstecs hipotecaris per aplicació de la clàusula sòl.