El divorci notarial

Actualment la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària permet que els cònjuges es puguin divorciar o separar davant el notari (divorci notarial).

Què és el divorci notarial?

El divorci notarial implica que els cònjuges tinguin la possibilitat de divorciar-se (o separar-se) de mutu acord amb només reflectir-ho en una escriptura pública de divorci o de separació davant el Notari.

En l’escriptura es farà constar una declaració de voluntat dels cònjuges on afirmin que es volen divorciar o separar i també s’incorporarà a la mateixa escriptura el Conveni Regulador que hagin acordat els conjugues, on hi quedaran recollits els acords a que han arribat les parts per regular els efectes del seu matrimoni: la liquidació del règim econòmic matrimonial, l’atribució de l’ús del domicili conjugal, la distribució de l’aixovar domèstic, etc.

Quins requisits han de concórrer?

Per poder optar pel divorci o separació notarial, la dissolució del matrimoni haurà de ser de mutu acord. Sense que la parella tingui fills menors d’edat no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment. A més, han d’haver transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni.

A quin Notari puc assistir?

La Llei Notarial atribueix competència per realitzar l’escriptura de divorci notarial al Notari de l’últim domicili comú dels cònjuges o del domicili de qualsevol d’ells.

Quin és el procediment a seguir?

Un cop demanada hora al Notari que li correspongui realitzar l’escriptura de divorci notarial, els conjugues que es vagin a separar o divorciar de mutu acord hauran d’anar personalment a signar l’escriptura i també necessitaran anar acompanyats d’un advocat per tal que els assessori legalment i així negociar qualsevol aspecte del Conveni Regulador.

En el supòsit d’existir fills majors d’edat dependents econòmicament o que convisquin al domicili familiar, ells també hauran d’atorgar el seu consentiment respecte a aquells aspectes que els puguin afectar.

Quan es produeixen els efectes del divorci notarial?

Els efectes del divorci notarial es produeixen des del mateix moment de la signatura de l’escriptura pública. Ara bé, per tal que el divorci produeixi efectes enfront de tercers, és necessari que l’escriptura notarial de divorci estigui inscrita Registre Civil corresponent.

En el supòsit que s’hagin d’adjudicar diferents béns a cadascun dels cònjuges, serà necessari liquidar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals (ITP i AJD). Un cop liquidat, inscriure el canvi de titularitat al Registre de la Propietat corresponent.

Conclusió

En conclusió, el divorci notarial és una forma senzilla de poder-se separar o divorciar de la teva parella. Sent una via molt més ràpida que la judicial. Podeu evitar la demora provocada per l’acumulació de processos judicials amb només formalitzar una escriptura pública davant del Notari. I més econòmica, ja que, no hi intervenen altres professionals.

Des de l’equip jurídic i fiscal de Prat i Mora Economistes estem preparats per acompanyar-los i assessorar-los en tota la gestió. I també en el procediment per realitzar els tràmits pertinents del divorci notarial. Així podreu gaudir d’una separació o divorci ràpid, senzill i econòmic. Pots contactar amb Prat i Mora sense compromís.