El que has de conèixer del teletreball

Abans del COVID-19, aproximadament el 4-5% dels treballadors utilitzaven el sistema de teletreball, però degut a la pandèmia les estadístiques han canviat i actualment el 17% dels treballadors estan utilitzant com a sistema de treball el treball a distància de forma ocasional o permanent. El treball a distància com a mesura de contenció sanitària derivada del COVID-19, ha fet plantejar a moltes empreses y treballadors que les futures relacions laborals es puguin establir com a treball a distància.

Això ha fet que si abans ja existia una normativa que regulava el treball a distància però ho feia de forma més generalista, ara ja s’ha establert la seva regulació definitiva amb el RDL 28/2020 i la Llei 10/2021 del 9 de juliol del 2021, en el que es redefineix el treball a distància i s’estableix el mínim contingut dels acords que han de firmar empreses i treballadors per regular aquesta organització de treball.

TREBALL A DISTÀNCIA

És la forma d’organització del treball o de realització de l’activitat laboral conforme es desenvolupa en el domicili de la persona treballadora o en algun altre domicili escollit durant tota la jornada o part d’aquesta.

TELETREBALL

El teletreball és un sistema de treball a distància però que es porta a terme el treball mitjançant l’ús de sistemes informàtics i telemàtics i de telecomunicacions i és aplicable a treballadors per compte aliena.

Perquè sigui declarat que la relació laboral s’està desenvolupant com a teletreball (treball a distància), almenys el 30% de la jornada dins d’un període de 3 mesos o la part proporcional de la duració del contracte ha de fer-se en aquesta modalitat.

OBLIGATORIETAT D’ACORD ENTRE LES PARTS:

És important l’empleno de les obligacions i és per això que recomanem contactar amb la nostra assessoria sobre teletreball per a empreses. La realització del treball a distància (teletreball) haurà de ser sempre voluntari tant per l’empresa com per la persona treballadora. Quan s’hagi arribat a una entesa entre les parts per teletreballar, és obligatori subscriure un acord previ firmat per ambdues parts.

CONTINGUT DE L’ACORD DE TREBALL A DISTÀNCIA art. 7 de la Llei 28/2020

L’acord s’ha de fer per escrit tant si es firma al inici de la relació laboral com si es fa amb un document a posteriori, però sempre abans de iniciar el teletreball.

Haurà de concretar-se:

  • Duració de l’acord
  • El inventari o relació d’equips necessari per teletreballar
  • Enumerar les despeses i quantificar la compensació d’aquestes despeses que tindrà el treballador
  • Horari de treball i les possibles normes de posada a disposició
  • Distribució entre jornada presencial i la que es farà a distància
  • Centre de treball al qual pertany la persona treballadora i lloc des d’on es teletreballarà o altres opcions de mobilitat
  • Regulació de la reversibilitat (ja que és condició obligatòria que existeixi reversibilitat del teletreball per ambdues parts). La decisió de treballar a distància des de una modalitat de treball presencial serà reversible per ambdues parts, tant per l’empresa com la persona treballadora que podran exigir a l’altre part la incorporació física al un centre de treball. L’exercici de la reversibilitat vindrà regulat en la negociació col·lectiva o en l’acord abans esmentat
  • Regulació en cas de dificultats tècniques
  • Mitjans de control empresarial de l’activitat i de control de jornada
  • Sistemes de protecció de dades i de seguretat de la informació

IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ EN EL TREBALL A DISTÀNCIA

Respecte les condicions de treball, les persones que realitzin treball a distància es beneficiaran dels mateixos drets que els garantits per la legislació i els convenis col·lectius aplicables a las persones comparables que treballin o, de existir, treballessin, en els locals de l’empresa, sense que aquesta modalitat d’organització suposi cap canvi en el estatus jurídic de la persona treballadora.