Formació Bonificada per treballadors 2021

Formacio Bonificada per treballadors 2021

Des Prat i mora ens esforcem per mantenir actualitzats els nostres clients i, en aquesta ocasió des de la nostra assessoria per a empreses, creiem necessari fer un recordatori als clients, de la importància de proporcionar formació a les persones treballadores i de poder bonificar total o parcialment aquesta formació.

Les empreses amb treballadors/es d’alta, poden gaudir d’un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors/es. Aquest crèdit fa que les empreses puguin recuperar els diners invertits destinats a la formació dels treballadors/es a partir del mes següent de la finalització de la formació.

La Llei de pressupostos de cada any estableix el crèdit mínim de formació en funció del numero de treballadors/es que les empreses tenen a les seva plantilla.

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposen, durant 2021, d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors/es, que resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2020 el percentatge de bonificació que, d’acord amb el volum de les empreses, s’estableix a continuació:

  • Empreses de 6 a 9 treballadors/es: 100%.
  • De 10 a 49 treballadors/es: 75%.
  • De 50 a 249 treballadors/es: 60%.
  • De 250 o més treballadors/es: 50%.

Les empreses d’1 a 5 treballadors/es disposen al 2021 d’un crèdit de bonificació per empresa de 420 €, en lloc d’un percentatge. Així mateix, poden beneficiar-se d’un crèdit de formació les empreses que durant l’any 2021 obrin nous centres de treball, així com les empreses de nova creació, quan incorporin la seva plantilla nous treballadors/es. En aquests supòsits les empreses disposen d’un crèdit de bonificacions l’import del qual resulta d’aplicar al nombre de treballadors de nova incorporació la quantia de 65 €.

Això pot proporcionar als treballadors/es els coneixement adequats a les competències que es demanen en el mercat de treball i a les necessitats de l’empresa segons el seu sector, per exemple formació en àrees com: administració, comerç i màrqueting, informàtica, electrònica, fabricació, hostaleria, LOPD, etc.

Per tant si algun centre formatiu els proporcionen formació que sigui del seu interès i que pugui ser bonificat per la Fundació Tripartita val la pena que ho aprofitin. És important que preguntin si els centres formatius els tramitaran la bonificació a la Fundació Tripartita, perquè pel tràmit s’han de seguir una sèrie de procediments i comunicacions prèvies de forma estricte.