Impost de Plusvàlua municipal. Recupera el que vas pagar

 

impost de plusvàlua municipal

 

IMPOST DE PLUSVÀLUA MUNICIPAL

L’IMPOST sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com a “Plusvàlua”, és un tribut municipal directe que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys urbans (edificats o no) en el moment de transmetre la seva propietat per qualsevol títol (compravenda, herència, donació, …)

Sentencia del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL d’11 de maig de 2017:

A causa de la crisi econòmica els contribuents obtenen pèrdues amb les vendes o transmissions dels immobles. El seu malestar genera les primeres reclamacions contra aquest impost i els Tribunals es pronuncien:

Sentència del Tribunal Constitucional d’11 de maig de 2017 (REC 4864/2016) disposa que no són objecte de tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor.

És a dir, el contribuent que ha venut el seu immoble a un preu inferior al de compra (minoració de valor) no ha de liquidar la “plusvàlua municipal”.

 RECLAMACIÓ DAVANT L’AJUNTAMENT:

Tots els contribuents que es trobin en aquesta situació poden reclamar davant l’Ajuntament i recuperar el que han pagat de més.

Per això, des de PRAT I MORA ECONOMISTES, S.L.P, els oferim els nostres serveis per fer la reclamació.

Que pot anar per dues vies:

Nova transmissió:

El contribuent a qui se li ha notificat una liquidació per part de l’Ajuntament té un termini d’1 mes per recórrer l’Impost:

à recurs de reposició, reclamació econòmica-administrativa i recurs contenciós-administratiu.

Transmissions realitzades dins d’ un període anterior de 4 anys

El contribuent que ja ha presentat una autoliquidació de l’Impost compta amb un termini de 4 anys per presentar:

  • una sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació de l’impost municipal davant l’Ajuntament
  • i la corresponent devolució d’ingressos indeguts.