Incapacitació judicial

 

En el nostre entorn familiar o més proper podem tenir un familiar, amic o una persona que no es pot governar per ella mateixa i, per tant, és susceptible d’una incapacitació judicial.

Què és la incapacitació?           

La incapacitació és un procés judicial pel qual es determina que una persona ja no pot decidir per ella mateixa i que es designa a una altra per exercir la tutela a fi de representar i vetllar pel compliment dels seus drets, deures i obligacions.

Qui pot ser incapacitat?

Tota persona que pateixi alguna malaltia física o mental, així també amb futura previsió de malaltia, que l’impedeixi governar-se.

La legislació estableix que la persona ha de reunir els següents elements:

 • Existència d’una malaltia o deficiència de caràcter físic o psíquic.
 • Impediment a la persona per governar-se, això és, no poder realitzar actes jurídics, ni gestionar el seu patrimoni, ni vetllar pels seus drets o deures.
 • La malaltia o deficiència ha de ser amb caràcter permanent, durador en el temps i no temporal.

Per tant, poden ser subjectes d’una incapacitació judicial aquelles persones amb malalties mentals greus, persones que pateixes d’una discapacitat intel·lectual i persones amb un deteriorament cognitiu greu (per exemple, demència, l’Alzheimer).

Quines institucions de protecció hi ha?

 • La Tutela és la institució principal de protecció de les persones incapacitades en àrees generals de protecció patrimonial (administrar i guardar els seus béns) i personal (exercici dels seus drets i deures). El Tutor designat podrà actuar sempre en nom i representació de l’incapacitat, obrir comptes corrents, fer pagaments, arrendar o vendre un bé immoble. A més, ha de presentar anualment al Jutjat un informe sobre la situació de l’incapacitat i de l’administració dels seus béns.
 • La Curatela té per finalitat completar la capacitat de l’incapacitat en aquells aspectes especificats pel Jutge a la Sentència. Aquesta institució es designa per a la persona declarada parcialment incapaç.
 • El Defensor Judicial és nomenat pel jutge, de manera temporal, en aquells casos en què la persona necessita un curador o tutor de manera urgent i en el termini en què hi ha un procediment de designació de tutor, curador o administrador patrimonial hi ha conflictes d’interessos entre ells.
 • L’Administrador Patrimonial té per funció gestionar i administrat el patrimoni de l’incapacitat judicialment.

  Qui pot sol·licitar la incapacitació d’una persona? 

El Codi Civil de Catalunya estableix el següent ordre:

 • El presumpte incapaç.
 • El cònjuge o convivent estable de la parella estable de la parella de la persona incapacitada.
 • Els descendents majors d’edat de la persona incapacitada.
 • Els ascendents del menor o incapacitat.
 • Els germans de l’incapacitat.
 • El Ministeri Fiscal.

Quin tràmit o procediment cal seguir per obtenir la incapacitació judicial?

El procediment s’inicia amb una demanda formalitzada per un advocat i presentada pel procurador dels Tribunals davant el Jutjat de Primera Instància del partit judicial on resideix el presumpte incapaç. A la demanda s’acompanyarà tota la documentació mèdica que acredita l’existència de les causes que motiven la sol·licitud d’incapacitació i es designarà a la persona que pot exercir el càrrec de tutor o tutora de la persona afectada. El Ministeri Fiscal formarà part del procediment, ja que, vetllarà per salvaguardar l’interès de la persona afectada.

El Jutge examinarà les proves presentades i el metge forense examinarà al presumpte incapaç.  A continuació es celebrarà la Vista oral on  tindrà lloc l’audiència dels parents més propers del presumpte incapaç i de la persona designada per ser Tutor; també es practicarà l’informe mèdic forense.

La sentència és la resolució judicial que declara o denega la incapacitació i posa fi al procediment judicial. Aquesta declaració determina l’extensió i els límits de la incapacitació, la persona en qui recaigui el nomenament de Tutor, els mecanismes de control per al seu desenvolupament i la seva revisió. La sentència s’inscriurà en el Registre Civil on constarà l’estat de la persona incapacitada.

Tipus d’incapacitació.

En funció de l’extensió i dels límits de la incapacitació, es pot distingir:

 • La incapacitació Total: quan la persona té nul·la capacitat per autogovernar-se en qualsevol aspecte de la vida diària. El règim legal de protecció que s’aplica és la Tutela.
 • La incapacitació Parcial: quan la persona no té capacitat per autogovernar-se en alguns aspectes de la seva vida diària, els quals es troben especificats en la sentència. El règim legal de protecció que s’aplica és la Curatela.

 

En conclusió, la declaració d’incapacitació judicial és la via més segura per protegir els interessos i els drets de l’incapaç, tant en àmbit personal com a patrimonial.

Si vol iniciar un procediment judicial d’incapacitació, l’equip jurídic de Prat i Mora Economistes els oferim un servei integral d’assessorament jurídic i els acompanyem en tota la gestió i el procediment per obtenir la declaració d’incapacitació.