Llei de reformes urgents del treball autònom

llei treball autònom

MESURES SOBRE FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

 • IRPF. Rendiment net en estimació directa. Possibilitat de deduir-se les despeses de subministrament i despeses de manutenció. En vigor a partir del 01-01-2018.

Tindran la consideració de despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa:

 • En els casos  en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica,   les despeses  de subministraments d’aquest habitatge  ( per exemple aigua, gas, electricitat, telefonia), es podrà deduir el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats  de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total.
 • Les despeses de manutenció sempre que es produeixin  en establiment  de  restauració i  hostaleria i s’ abonin  utilitzant qualsevol mitjà electrònic  de  pagament  (targeta  i/o  transferència),  amb els límits quantitatius  establerts  reglamentàriament  per  les dietes  i  assignacions  per  a  despeses normals de manutenció dels treballadors.
 • Les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent i la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin  amb  ell.  El  límit  màxim  de  deducció  serà  de 500 euros  per  cadascuna  de  les  persones assenyalades anteriorment o de 1.500 euros per cadascuna en cas de discapacitat

MESURES SOBRE BONIFICACIONS / REDUCCIONS A LES COTITZACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • Modificació bonificació/reducció quota “Tarifa plana”.  En vigor a partir  01-01-2018. Amplia de 6 a 12 mesos el temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de  50 € mensuals per a  noves altes. Redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar en el RETA exigit per poder beneficiar-se. El període de baixa en el RETA exigit per tenir dret als beneficis en la cotització, en cas de reprendre una activitat per compte propi,  és de 3 anys quan  els  treballadors  autònoms  haguessin gaudit d’ aquests beneficis  en  el seu anterior període d’alta en el citat règim especial.  El període  de reducció també és per a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme.
 • Nova bonificació a les treballadores autònomes que es reincorporin al treball en determinats supòsits. En vigor 26-10-2017.

Una tarifa plana de 50 euros, o una bonificació del 80% durant 12 mesos  per  a  les treballadores  autònomes (REPTA  o grup primer cotització  RETMAR) que tornin a realitzar una activitat per compte propi  en els 2 anys següents    a la data del cessament de la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitat d’adopció, acolliment     i tutela.

 • Nova bonificació per contractació de familiars del treballador autònom. En vigor 26-10-2017.

La  contractació  indefinida  per part del treballador autònom  com a treballadors per compte d’altri del seu cònjuge, ascendents,  descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat,  fins al 2n. grau inclusivament,  donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100 % durant un període de 12 mesos, quan es compleixin determinats requisits,  com el manteniment  a  l’ocupació durant  6 mesos, amb exclusió dels casos en què hi haguessin acomiadaments declarats judicialment improcedents o col·lectius en els 12 mesos anteriors.

Modificació en la bonificació als treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació. En vigor 26-10-2017. Incrementa de 7 a 12 anys l’edat dels menors a càrrec que possibilita l’aplicació de la bonificació en la quota d’autònoms per contingències comunes per cura de menors.

 • Aclariment dubtes de bonificacions per altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms. En vigor el 26-10-2017.  Inclou de forma expressa a la parella de fet  del treballador autònom  i  el seu concepte a l’efecte d’aplicació de la bonificació.

MESURES PER FACILITAR LA COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL

 • Mesures   en  la  cotització   en  supòsits  de  pluriactivitat.   Regula  la  devolució  de  l’ excés  de  cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat sense necessitat de sol·licitar-la. En vigor a partir del 26-10-2017
 • Base mínima de cotització dels autònoms societaris  i  dels autònoms que tinguin un nombre de treballadors igual o superior a 10. En vigor a partir del 26-10-2017.
 • Nou termini d’inici dels efectes de l’afiliació, les altes i les baixes en el RETA. En vigor des de l’01-01-2018.

L ‘afiliació i fins a 3 altes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin en la persona que es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en el camp d’aplicació d’aquest règim especial.  Al mateix temps que modifica la infracció greu relativa a l’afiliació inicial o alta per adequar-la al nou supòsit.

Fins a 3 baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què el treballador autònom hagués cessat en l’activitat.

El període de liquidació de l’obligació de cotitzar al  RETA,  en el supòsit d’afiliació i fins a tres altes o baixes dins de cada any natural, comprendrà els dies de prestació efectiva de l’activitat i no tot el mes complet.

 • Possibilitat de Canvis de base de cotització. A partir 01-01-2018.

Es podrà canviar la base de cotització fins a 4 vegades a l’any amb efectes des de: 1 d’abril (1r.trim.), 1 de  juliol (2n. trim.),  1 d’octubre (3r. trim.) i 1 de gener (4art. trim.).

ALTRES MESURES

 • Nou règim de recàrrecs per ingrés fora de termini. Tots els règims. En vigor a partir 01-01-2018.

Redueix a un 10 % el recàrrec aplicable  si  l’abonament  de  les  quotes  degudes  es  produeix  dins  del primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.

Compatibilitat de la realització de treballs per compte propi amb la percepció d’una pensió de jubilació contributiva quan es tingui contractat el menys, a un treballador per compte d’altri. En vigor a partir del 26-10-2017. La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball per compte propi aconseguirà al 100%

 • Equiparació als efectes de les contingències derivades d’accident de treball in itinere. En vigor des del dia 26-10-2017.