MESURES URGENTS AL NEGOCI PEL COVID-19

Mesures urgents al negoci pel COVID-19

QUINES MESURES URGENTS AL NEGOCI PEL COVID-19 S’HAN DE PRENDRE?

Hem fet un petit resum que considerem oportú sobre les mesures urgents al negoci pel COVID-19.

1. MESURES D’ÀMBIT LABORAL PEL COVID-19

 • Prestació extraordinària per al cessament d’activitats obligades a tancar (autònoms):

Entenem que aquesta prestació va dirigida a autònoms persones físiques.

Podran demanar-la els treballadors per compte propi o autònoms que hagin estat obligats a tancar el seu negoci en virtut del RD 463/2020.

També ho podran demanar la resta de negocis quan la facturació del mes anterior a la sol·licitud s’hagi reduït, almenys, en un 75% respecte a la mitjana de facturació del semestre anterior.

El cobrament de la prestació tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins que finalitzi l’estat d’alarma.

 • Prestació fins a 2.000,00 euros de la Generalitat per autònoms (en aprovació):

La Generalitat ha promès una línia d’ajuda de fins a 2.000,00 euros a autònoms que hagin patit una reducció “dràstica i involuntària” dels ingressos per culpa de les mesures de contenció del COVID-19, però, de moment, no hi ha cap Decret aprovat que així ho acrediti.

 • Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO/ERTE):

En el supòsit de tancament del centre de treball, disminució de la facturació o altres circumstàncies, hi ha la possibilitat de realitzar un ERTO/ERTE. Al llarg de la seva durada, s’aplicaran les condicions següents:

  1. L’empresa deixa de tenir a càrrec seu el cost de personal (sou brut + cost seguretat social).
  2. Els treballadors cobren la corresponent prestació d’atur, sense consumir de la futura prestació.

2. MESURES D’ÀMBIT FISCAL PEL COVID-19

 •  Ajornament i fraccionament de tots els impostos de l’AEAT:

Es podrà ajornar i fraccionar tots els deutes tributaris, incloses les retencions (model 111) i el pagament de l’Impost sobre Societats (model 202. Les condicions són les següents:

  1. Deutes tributaris (liquidacions, etc.) que es trobin en període voluntari des del dia 13 de març fins al 30 de maig;
  2. Afecta a les empreses amb un volum d’operacions no superior a 6 milions d’euros;
  3. Termini màxim de 6 mesos sense generar interessos de demora els primers 3 mesos;
  4. Màxim de 30.000,00 euros.
 • Suspensió de terminis de requeriments i inspeccions de l’Administració Tributària:
  1. S’ampliarà el termini fins al 30/04/2020 per a tots els pagaments o requeriments vigents a la data 18/03/2020, que és l’entrada en vigor d’aquest RDL.
  2. S’ampliarà el termini fins al 20/05/2020 per a tots els pagaments o requeriments que es comuniquin a partir del 18/03/2020, que és l’entrada en vigor d’aquest RDL.
 • Formulació de Comptes Anuals:

La formulació dels Comptes Anuals de les societats queda ajornada fins a la finalització de l’estat d’alarma, reprenent-se el termini de formulació de tres mesos a partir d’aquesta data.

La celebració de la Junta General per aprovar els comptes de l’exercici es farà dins dels tres mesos següents a comptar des de que finalitzi el termini per formular-los.

3. MESURES ÀMBIT PARTICULAR PEL COVID-19

 •  Moratòria del deute hipotecari per a l’habitatge habitual:

Poden demanar-ho deutors que passin a l’atur o empresaris o professionals amb pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda substancial de les seves vendes.

Han de complir, entre d’altres, els següents requisits:

 1. Els ingressos de la unitat familiar en el mes anterior no poden superar 3 vegades l’IMPREM (537,84 euros), és a dir, 1.613,52 euros anuals. Aquest límit pot ser incrementat en funció de la situació familiar de cada persona (per número de fills, situació d’incapacitat, edat, família monoparental, etc.).
 2. Que la quota hipotecària més les despeses i subministraments bàsics siguin igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 3. Els autònoms hauran de demostrar una reducció de, com a mínim, un 40% de les seves vendes.

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tema, contacta’ns des de Prat i Mora Economistes i t’atendrem encantats.