Model 347 2016 – Declaració d’operacions amb tercers

MODEL 347:

La Declaració d’operacions amb tercers consisteix en la relació de CLIENTS i PROVEÏDORS, que durant l’any 2016, en el seu conjunt d’operacions superen l’import de 3005,06 euros (IVA inclòs)

OPERACIONS QUE S’ENTENEN PRODUÏDES AL 2016:

 • Les factures EMESES s’inclouen segons data de factura.
 • Les factures REBUDES s’inclouran quan la seva anotació al registre d’IVA Suportat sigui dins de l’exercici 2016, és a dir, dins de l’exercici en què han estat deduïdes a les declaracions d’IVA (models 303 i 390).
 • Les SUBVENCIONS s’inclouen per data de concessió

DATA LÍMIT ACONSELLADA PER APORTAR-NOS LES DADES:

Tractant-se d’una declaració tant extensa i complexa, el nostre despatx aconsella, per tal d’evitar possibles complicacions, que es faciliti la informació : abans del dia 17.02.2017

OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 347

Tota empresa que tingui operacions amb un tercer per un valor superior a 3005,06 euros, (Incloses les Entitats de carácter social (associacions, fundacions, …)

COMUNITATS DE BÉNS

les Comunitats de Béns en règim de Propietat Horitzontal ( Comunitats de Veïns, Comunitats de Propietaris,…) que hauran d’informar dels imports de totes les compres i despeses que superin l’import de 3.005,06 euros. A EXCEPCIÓ: de les factures de consum d’AIGUA, ELECTRICITAT, COMBUSTIBLES I ASSEGURANCES.

MÒDULS

CLIENTS: En cas d’emetre factures, relacionar només els CLIENTS SENSE RETENCIÓ PROVEÏDORS: Relacionar les factures rebudes i anotades al llibre registre de factures rebudes

RETENCIONS

Qualsevol factura REBUDA o EMESA amb retenció NO ha de relacionar-se

DADES QUE HAN D’APORTAR:

 • COGNOMS I NOM o RAÓ SOCIAL
 • DNI o CIF
 • POBLACIÓ I CODI POSTAL

IMPORTS:

 • IMPORT TRIMESTRAL D’OPERACIONS ( EXCEPTE Comunitat de Béns que han d’informar només dels imports totals anuals)
 • IMPORT TOTAL ANY 2016
 • IMPORT OPERACIÓ EN EFECTIU ,quan la suma superi els 6.000,00 euros : Informar la suma d’operacions en efectiu → per trimestre → i el total anual.
 • CONSIGNAR PER SEPARAT: 
  • OPERACIONS EN RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA 
  • OPERACIONS D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU