Model 347, Declaració d’operacions amb tercers de 2017

347 2017

 

OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 347

Tota empresa que tingui operacions amb un tercer per un valor superior a 3005,06 euros,

(Incloses  les  Entitats de carácter social (associacions, fundacions, …)

COMUNITATS DE BÉNS

Les Comunitats de Béns en règim de Propietat Horitzontal ( Comunitats de Veïns, Comunitats de  Propietaris,…) que hauran d’informar dels imports de totes les compres i despeses que superin l’import de 3.005,06 euros.

A EXCEPCIÓ:  de les factures de consum d’AIGUA, ELECTRICITAT, COMBUSTIBLES  I ASSEGURANCES.

MÒDULS

CLIENTS:

En cas d’emetre factures, relacionar només els CLIENTS SENSE RETENCIÓ

PROVEÏDORS:

Relacionar les factures rebudes i anotades al llibre registre de factures rebudes

RETENCIONS

Qualsevol factura REBUDA o EMESA  amb retenció NO  ha de relacionar-se

 

DADES QUE HAN D’APORTAR:

DADES IDENTIFICATIVES:

  • COGNOMS I NOM o RAÓ SOCIAL
  • DNI o CIF
  • POBLACIÓ I CODI POSTAL

IMPORTS:

  • IMPORT TRIMESTRAL D’OPERACIONS

( EXCEPTE  Comunitat de Béns que han d’informar només dels imports totals anuals)

 

  • IMPORT TOTAL ANY 2017
  • IMPORT OPERACIÓ EN EFECTIU ,quan la suma superi els 6.000,00 euros :

          Informar la suma d’operacions en efectiu

          per trimestre

          i el total anual.

 

  • CONSIGNAR PER SEPARAT:

          OPERACIONS EN RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA

          OPERACIONS D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU