Model 720. Declaració tributària sobre béns i drets a l’estranger.

Model 720. Declaració tributària sobre béns i drets a l’estranger.

Que és el model 720, tinc l’obligació de presentar-ho?

El model 720, o Declaració informativa sobre béns i drets localitzats a l’estranger és tracta d’una declaració de caràcter informatiu que es presenta des de el dia 01 de gener fins el dia 31 de març via telemàtica, i on el contribuent té l’obligació de declarar qualsevol bé o dret localitzat a l’estranger.

Estaran obligats a presentar el model 720 tota persona física o jurídica amb residència al territori espanyol i que durant l’any 2020 es trobi en alguna de les situacions exposades a continuació. Coneix si has de presentar el model 720 i posa’t en contacte amb la teva assessoria fiscal.

Quan he de presentar el model 720?

  • Quan siguin titulars de comptes corrents o dipòsits d’entitats financeres localitzades a l’estranger i el seu saldo a data 31/12/2020 o el seu saldo mitjà de l’últim trimestre del 2020, superin conjuntament els 50.000 euros.
  • Quan siguin titulars de valors (obligacions, accions i participacions amb entitats de valors o fons d’inversió, criptomònades com per exemple bitcoins), assegurances de vida, rendes vitalícies que siguin gestionats o obtinguts a l’estranger i que el seu valor a 31/12/2020 sigui, conjuntament, superior a 50.000€.
  • Quan siguin titulars de béns immobles localitzats a l’estranger i el seu valor superi a 50.000€.

Tinc l’obligació de presentar cada any el model 720?

En cas que s’hagi presentat el model en exercicis anteriors només estaran obligats a presentar declaració durant l’exercici 2020:

  • Si els saldos o els valors de béns i drets declarats en l’última declaració hagin experimentat un increment superior a 20.000€ per bloc.
  • Si es realitzen canvis en les condicions de titulars, representants o beneficiari de comptes, valors o immobles declarats en declaracions anteriors.

Que passa si no presento la declaració i estava obligat a fer-ho?

La no presentació del model 720 comporta una infracció greu on les sancions poden suposar multes d’entre altres de 10.000€ i 30.000€. Tot i l’estricte de la sanció recordar que les sancions imposades per aquest model estan recorregudes davant el Tribunal de Justícia de l’UE.