Nou sistema de cotització per a autònoms 2023

NOVA TARIFA PLANA i bonificacions cotitzacions

Les bonificacions actuals de tarifa plana es mantindran segons el que ja se’ls estava aplicant.

Amb el nou sistema de cotització per a autònoms 2023, a partir del dia 1 de gener de 2023 per les noves altes hi haurà una nova tarifa plana amb una quota d’autònoms a pagar de 80€ mensuals quedant els treballadors exempts de cotització per cessament d’activitat i per formació professional. Aquesta bonificació serà de 24 mesos en els supòsits de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere o de terrorisme.

Passats els 12 mesos i durant els dotze mesos següents, continuaran amb aquesta bonificació si els rendiments econòmics nets anuals son inferiors al SMI anual que correspongui a aquest període.

En els supòsits de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere o de terrorisme, el segon període tindrà una durada de 36 mesos i la quota serà de 160€ mensuals.

Els autònoms col·laboradors familiars continuaran amb la mateixa bonificació que fins ara que és una bonificació del 50% de la quota de la base mínima durant 18 mesos i desprès una reducció del 25% de la quota de la base mínima durant 6 mesos.

Es mantenen les bonificacions per reincorporació de la baixa maternal, paternal i la bonificació per la conciliació laboral i familiar.

A partir del dia 1 de gener de 2023 hi haurà bonificacions pels beneficiaris de la prestació per tenir cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, durant el període de percepció d’aquesta prestació.

Nou sistema de cotització per ingressos reals:

Les persones treballadores per compte propi o autònomes a partir del 01/01/2023 cotitzaran en funció dels rendiments nets obtinguts durant cada any natural segons les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals.

En funció de la previsió de la mitjana mensual hauran de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció dels seus rendiments nets anuals.

Aquesta taula, que exposem a continuació, va per trams de rendiments nets mensuals i tindrà una base de cotització màxima i una mínima a escollir segons els trams.

En general, les bases triades tenen caràcter provisional, fins que es procedeixi a regularitzar-les en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per la corresponent Administració tributària a partir de l’any següent. Amb el nostre servei d’assessoria comptable podem donar-te el millor assessorament sobre aquest tema.

Per calcular la base de cotització i les quotes mensuals definitives, als rendiments computables se’ls aplicarà una deducció per despeses del 7% de forma genèrica o del 3 % pels autònom societaris.

Taula pel 2023:

sistema de cotitzacio per a autonoms

Els treballadors per compte propi o autònoms que a 31 de desembre de 2022 cotitzen per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments podran mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin la aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol.

Durant l’any 2023, no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1.000€ els autònoms familiar col·laboradors i els societaris, incrementant-se aquesta base en funció del que es publiqui a la llei de PGE pel grup 7 del règim general

A partir de l’1 de gener de 2023, els treballadors autònoms podran canviar fins a sis vegades a l’any la seva base de cotització.

Juntament amb la sol·licitud de canvi de la base de cotització mensual, els treballadors han d’efectuar una declaració de la mitjana mensual dels rendiments econòmics nets anuals en l’any del canvi.

Prestació per naixament i cura del mentor i IT:

La prestació per NAIXAMENT I CURA DEL MENOR (maternitat / paternitat) es calcularà en funció de la base reguladora del 6 últims mesos, mantenint-se la quota bonificada.

Continua bonificant-se les quotes del RETA passat els 60 dies de la baixa mèdica per incapacitat temporal.

Protecció per cessament d’activitat:

A partir de l’1 de gener del 2023 entren en vigor les millores en la protecció per cessament d’activitat.

La prestació per cessament de l’activitat podrà ser temporal, no serà necessari que el cessament com fins ara sigui definitiu, ampliant altres causes de cessament de l’activitat i inclou poder ser parcial cobrant el 50% de la prestació però sense deixar de pagar la quota. Modificant també el cessament d’activitat des TRADE, entre d’altres.