Novetats en matèria de contractes d’arrendaments

contractes d'arrendaments 2019

L’equip jurídic de Prat i Mora els informa de les mesures urgents que reformen l’actual Llei d’Arrendaments Urbans (LAU 29/1994). Els contractes d’arrendaments d’habitatge constituïts a partir del 6 de març de 2019 han d’incorporar les següents novetats:

Reial Decret Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.
NOVETATS! ABANS 06/03/18
DURACIÓ OBLIGATÒRIA DEL CONTRACTE

 

5 anys

7 anys (quan l’arrendador és persona jurídica (P.J)

3 anys
PRÒRROGA OBLIGATÒRIA 3 anys 1 any
TERMINI DE PREAVÍS PER  RESOLDRE CONTRACTE Arrendatari: notificar a l’arrendador amb 2 mesos d’antelació.

Arrendador: notificar a l’arrendatari amb 4 mesos d’antelació.

30 dies
REVISIÓ DE RENDA Les parts han de pactar expressament la revisió anual de la renda.

Si no es pacta, la renda es congela per tota la duració contractual.

El que pactin les parts.
INCREMENT DE LA RENDA L’actualització de la renda No es pot incrementar per sobre de l’IPC aplicat anualment. No es limita l’increment de la renda.
GARANTIA ADDICIONAL Màxim 2 mensualitats de renda com a garantia addicional  a la fiança, en contractes de duració fins a 5 anys, o 7 anys si l’arrendador és PJ. No es limita la garantia addicional.
DESPESES GENERALS Les despeses de confecció del contracte i de gestió Immobiliaria són a càrrec de l’arrendador quan sigui persona jurídica (P.J). Anaven sempre a càrrec de l’arrendatari.

Altres mesures sobre els contractes d’arrendaments

A més, es modifiquen les següents mesures fiscals en matèria de contractes d’arrendaments:

  • Exempció! L’arrendatari No ha de liquidar l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)
  • Les Administracions Públiques No poden repercutir l’IBI als arrendataris quan tinguin renda limitada.

Les modificacions exposades No afecten els contractes d’arrendaments per ús diferent d’habitatge.

Aquests serien els punts més importants de la reforma legislativa, per saber la resta de modificacions no dubtin a contactar amb l’equip jurídic de Prat i Mora Economistes.