Novetats Fiscals: 3 canvis en les normes tributàries que has de conèixer

Novetats fiscals de la llei 11/2021 sobre mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal – modificació de normes tributàries

El passat mes de juliol es va publicar la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc.

La introducció d’aquesta Llei en el marc jurídic espanyol ha tingut afectació en diferents àrees fiscals, de les quals us destaquem unes quantes d’elles:

Limitació dels pagaments en efectiu

En primer lloc, és important destacar que la nova reforma endureix la limitació dels pagaments en efectiu modificant l’article 7.U.1 de la Llei 7/2012 on s’especifica el següent:

“No podran pagar-se en efectiu les operacions, en les que alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000,00 euros o el seu contravalor en moneda estrangera”. Anteriorment aquesta limitació es fixava en la xifra de 2.500,00 euros.

També es limita l’import dels pagaments en efectiu per les persones físiques que no tenen domicili fiscal a Espanya:

“El citat import serà de 10.000,00 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té un domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional”. Anteriorment aquesta limitació es fixava en la xifra de 15.000,00 euros.

És important tenir en compte que aquestes noves limitacions s’aplicaran a tots els pagaments efectuats a partir de l’entrada en vigor de la norma (11/07/2021), encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment de la limitació.

Si tens dubtes sobre la forma de cobrament d’alguna de les teves factures o sobre l’operació que s’ha de facturar, a Prat i Mora Economistes disposem d’un departament fiscal que inclou professionals formats per resoldre qualsevol dubte que puguis tenir en el dia a dia de la teva activitat econòmica.

Disposem d’una quota d’assessoria fiscal adaptada a les necessitats del teu negoci amb la qual oferim un assessorament fiscal de qualitat. Contacta amb nosaltres per rebre informació més detallada i un pressupost adequat a les característiques de la teva empresa.

Prohibició D’Utilitzar “Software De Doble úS”

D’altra banda, la Llei General Tributària (Llei 58/2003) també ha patit una modificació pel que fa a les obligacions tributàries formals: la prohibició d’utilitzar “software de doble ús”.

En aquest sentit, la reforma ha introduït l’obligació que els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables, de facturació o gestió de les persones que desenvolupin activitats econòmiques garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, legalitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els mateixos sistemes.

Aquesta obligació s’estableix per a tots els productors, comercialitzadors i usuaris, podent ser sancionada la mateixa persona física o empresa que utilitzi el software malgrat que aquesta al·legui que desconeixia les especificacions tècniques del programa. Es regula un règim sancionador específic per la infracció tributària de fabricació, producció, comercialització i tinença de sistemes informàtics que no compleixin les especificacions exigides per la normativa aplicable.

Com puc saber que el meu programa de facturació o comptabilitat compleix amb la normativa?

El departament comptable de Prat i Mora treballa i coneix la majoria de programes de facturació i comptabilitat que es troben actualment en el mercat. Si tens dubtes sobre si el teu software de facturació o comptabilitat compleix amb la modificació de la normativa, contacta amb nosaltres per tal de procedir a fer una anàlisi del sistema i garantir la teva tranquil·litat.

Disposem d’una quota d’assessoria comptable on oferim el servei d’adequació de la comptabilitat a la nova normativa i et podem assessorar sobre el programa comptable que millor s’adapta a les necessitats del teu negoci.

Subministrar informació sobre monedes virtuals

També s’ha introduït una obligació de subministrar informació sobre els saldos que mantenen els titulars de monedes virtuals, a càrrec dels qui proporcionen serveis en nom d’altres persones o entitats per salvaguardar claus criptogràfiques que possibiliten la tinença i la utilització d’aquest tipus de monedes, incloent-hi els proveïdors i proveïdores de serveis de canvi de monedes virtuals si també presten el mencionat servei de tinença.

Per aquestes persones i entitats s’estableix l’obligació de subministrar informació relacionada amb qualsevol operació sobre monedes virtuals en la qual intervinguin: adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments.

Les transaccions que qualsevol operador econòmic realitzi amb monedes virtuals han de ser analitzades i valorades per un professional que tingui coneixements fiscals i jurídics, ja que amb les mesures introduïdes per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal totes aquestes operacions estaran més controlades.

Si tens monedes virtuals seria convenient que analitzessis la teva situació fiscal amb un dels nostres professionals per no incórrer en cap incompliment de la normativa i haver-te de fer càrrec d’altes sancions.

En les pròximes entrades del blog els nostres professionals detallaran més modificacions introduïdes per la Llei 11/2021 de prevenció del frau fiscal que poden ser d’interès si estàs desenvolupant una activitat econòmica.