Calendari d’obligacions fiscals – 4art trimestre 2016

NOVETATS IMPORTANTS!

A partir de l‘1 DE GENER DE 2017 NO ES POT DEMANAR AJORNAMENT de les liquidacions d’IVA (excepte en el suposat cas que es pugui provar que les quotes de les factures emeses estan pendents de cobrament). Per a les PIMES, està pendent d’aprovació un possible ajornament d’aquesta mesura, és a dir, que podria ser aplicable a partir de l’1 de gener de 2018.

OPERACIONS INCLOSES AL 4T DEL 2016 I RESUM ANUAL 2016

 • 4T: A les liquidacions del 4t del 2016 s’ han d’informar les operacions realitzades durant els mesos d’OCTUBRE, NOVEMBRE i DESEMBRE.
 • Resum anual: A aquesta liquidació es consignen totes les operacions efectuades durant tot l’any 2016, i informades als models trimestrals liquidats durant el període.

DATES LÍMITS ACONSELLADES PER APORTAR-NOS LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA

 • Retencions en general: abans del dia 11.01.2017.
 • Ives, Pagaments a compte i operacions intracomunitàries: abans del dia 18.01.2017. En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades: les retencions entre els dies 18 i 20 de Gener i la resta d’impostos entre els dies 26 i 30 de Gener .

RETENCIONS

111/190

 • RETENCIONS TREBALLADORS ( NÒMINES) Només en cas que aquest despatx no us confeccioni les nòmines mensuals.
 • RETENCIONS ACTIVITATS ECONÒMIQUES A MÒDULS RETENCIONS PROFESSIONALS. El nostre despatx us proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115/180

 •  RETENCIONS LLOGUERS PAGATS Sempre que hi hagi alguna modificació ens heu d’enviar una còpia del nou rebut, així com del nou contracte de lloguer. Adjuntar referència cadastral

123/193

 • INTERESSOS, DIVIDENDS, PRÉSTECS O LLOGUERS DE NEGOCI relació d’imports, BASES i QUOTES.

DATA LÍMIT APORTAR DOCUMENTACIÓ: 11/01/2017

PAGAMENTS A COMPTA DE LA DECLARACIÓ DE RENDA

130 – RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA I SIMPLIFICADA

131 – RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA, MÒDULS Es tracta de la mateixa documentació requerida pel càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

DATA LÍMIT APORTAR DOCUMENTACIÓ: 18/01/2017

IVA

303 (NO 390)

 • IVA RÈGIM SIMPLIFICAT, MÒDULS El 4T trimestre es recalcula amb les darreres actualitzacions establertes per Hisenda, i en funció de les dades aportades per cada client i que són sol·licitades directament per a cada cas particular.
 • IVA ACTIVITAT DE LLOGUERS Ens han de fer arribar una còpia dels rebuts en què s’han produït canvis.

303/ 390 – IVA RÈGIM GENERAL

 • PERSONES FÍSIQUES: Ens heu de fer arribar al nostre correu electrònic la plantilla Excel dels llibres, que us hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i us enviarem la més adequada al vostre negoci). 
 • PERSONES JURÍDIQUES: Necessitem: BASES i QUOTES d’IVA REPERCUTIT i d’IVA SUPORTAT (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%….).
 • Caldrà detallar l’IVA SUPORTAT per adquisició de béns d’inversió.
 • Agrairem que ens aportin la informació referida al 4t trimestre, i, també, l’acumulada anual.

DATA LÍMIT APORTAR DOCUMENTACIÓ: 18/01/2017

UE

349 – OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea. Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

DATA LÍMIT APORTAR DOCUMENTACIÓ: 18/01/2017