OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 347

Estan obligades totes les empreses que tinguin operacions amb un tercer per un valor superior a 3.005,06 euros, incloses les entitats de caràcter social (associacions, fundacions, etc.).

COMUNITATS DE BÉNS

Les Comunitats de Béns en règim de Propietat Horitzontal (Comunitats de Veïns, Comunitats de Propietaris, etc.) hauran d’informar dels imports de totes les compres i despeses que superin l’import de 3.005,06 euros.

A EXCEPCIÓ de les factures de consum d’AIGUA, ELECTRICITAT, COMBUSTIBLES I ASSEGURANCES.

MÒDULS

A) CLIENTS:

En cas d’emetre factures, s’ha de relacionar només els CLIENTS SENSE RETENCIÓ.

B) PROVEÏDORS:

Relacionar les factures rebudes i anotades al llibre registre de factures rebudes.

RETENCIONS

Qualsevol factura REBUDA o EMESA amb retenció NO ha de constar al model 347.

DADES QUE S’HAN D’APORTAR:

1.- DADES IDENTIFICATIVES:

 • COGNOMS I NOM o RAÓ SOCIAL
 • DNI o CIF
 • POBLACIÓ I CODI POSTAL

2.- IMPORTS:

 • IMPORT TRIMESTRAL D’OPERACIONS. (EXCEPTE les Comunitats de Béns que només han d’informar dels imports totals anuals).
 • IMPORT TOTAL ANY 2021
 • IMPORT OPERACIÓ EN EFECTIU, quan la suma superi els 6.000,00 euros:
  • Informar la suma d’operacions en efectiu.
  • Per trimestre i el total anual.
 • CONSIGNAR PER SEPARAT:
  • OPERACIONS EN RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA.
  • OPERACIONS D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU.

PERIODE DE PRESENTACIÓ 01/02/2022 a 28/02/2022