Què és la Llei de la Segona Oportunitat?

Què és la llei de la Segona Oportunitat

 

SEGONA OPORTUNITAT: PER FAMÍLIES, AUTÒNOMS I PERSONES FÍSIQUES.

És important saber que és la llei de la Segona Oportunitat  i quins són els requisits que has de tenir en compte per concórrer a ella . Cada vegada hi ha més famílies, persones o autònoms que pateixen una reducció mensual dels seus ingressos. Aquest motiu els dificulta poder afrontar les despeses que acaben generant deute.

Vols cancel·lar els teus deutes i no saps com fer-ho? Actualment la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social permet a una persona exonerar (o perdonar) tots els seus deutes i començar de nou.   

Què és la Llei de la Segona Oportunitat?

La llei de la Segona Oportunitat és un procediment legal. Permet a la persona física o autònom que es troba en situació de sobreendeutament, poder alliberar-se de tots els seus deutes als quals no pot fer front a conseqüència d’un fracàs econòmic empresarial o personal.

L’objectiu d’aquest mecanisme legal és oferir, una segona oportunitat per tornar a començar de nou o emprendre nous negocis sense arrossegar els seus deutes indefinidament.

Quins requisits han de concórrer?

Els deutors que es vulguin beneficiar de la Segona Oportunitat han de ser persones físiques autònomes (tenen activitat empresarial) o les persones físiques naturals (treballadores per compte d’altri o desocupades, particulars en situació d’impagaments, famílies que veuen disminuïts els seus ingressos i no poden afrontar la quota de la hipoteca).

La persona deutora s’ha de declarar insolvent acreditant que no té patrimoni per a fer front als deutes.

L’import de tots els deutes no pot ser superior als 5.000.000,00 euros.

El deutor ha de ser de “bona fe”. Això és, el sobre endeutament no ha de ser voluntari, que no hagi frustrat cap possibilitat de pagament, haver intentat  negociar els deutes amistosament amb els creditors (acord extrajudicial de pagaments). I que el deutor, els 10 anys anteriors, no hagi estat condemnat per un delicte econòmic (estafa, aixecament de bens, etc).

Liquidació prèvia del patrimoni del deutor per fer front als pagaments dels deutes.

Quins passos s’han de seguir?

El procediment de la Segona Oportunitat es desenvolupa en dues fases consecutives:

  1. Acord extrajudicial de pagaments. El deutor inicia una negociació amb els seus creditors per intentar pactar amb ells el pagament dels deutes segons la seva capacitat de pagament disponible (ingressos menys despeses vitals) cada mes.

La negociació s’inicia amb la presentació de la proposta de pagaments davant el notari o en el Registre Mercantil. Això és en funció de que el deutor sigui un autònom o un particular. El qual ha de presentar tota la documentació relativa a béns, deutes i ingressos. El notari o RM designa  a un mediador concursal, qui amb l’acompanyament en tot moment de l’assessor legal del deutor, traslladarà la proposta de pagament als creditors. Els quals decidiran en reunió si accepten o no el pla de pagament.

La fase de negociació és conduïda per un mediador concursal i per l’assessor legal del deutor.

L’èxit de la negociació comportarà la finalització del procés amb una Acta d’acord de pagaments i el seu compliment. Si no s’aconsegueix un acord en la venda, s’inicia la via judicial.

  1. El concurs de creditors. És la fase judicial on es liquida tot el patrimoni del deutor. A excepció dels béns necessaris (habitatge habitual, per exemple), i amb el que s’obté de la venda dels béns es paguen els deutes.

Si de la venda dels béns en resulta una quantitat insuficient per pagar els creditors, el deutor sol·licita al Jutge que ha tramitat el concurs de creditors que el perdoni o l’exoneri dels deutes restants concedint l’alliberament. 

Des de l’inici del procediment es paralitzen els embargaments.

La Llei de Segona Oportunitat es pot aplicar per qualsevol classe de deutes?

No, la Llei assenyala dues classes de deutes que no poden ser perdonats o exonerats però sí es poden paralitzar.

  • Els deutes de dret públic. Quan els creditors siguin l’administració pública com ara Hisenda, Seguretat Social, etc.
  • La pensió d’aliments. Quan el deutor tingui l’obligació, derivada d’un procés judicial de divorci o civil, de prestar aliments.

En conclusió, la Segona Oportunitat és un procediment pautat que permet al deutor alliberar-se del pagament dels seus deutes. Des de l’equip jurídic i fiscal de Prat i Mora Economistes estem preparats per acompanyar-los en tot el procediment. A més us assessorarem en tota la gestió per realitzar els tràmits pertinents del concurs de creditors i aconseguir amb èxit l’exoneració del deute.