Reclamació de factures impagades: Procediment Monitori

reclamació de factures impagades

Des de Prat i Mora Economistes els oferim un nou servei d’assessorament jurídic per poder reclamar els deutes per via judicial. En aquest breu article els hi expliquem les claus per a la reclamació de factures impagades a través del procediment Monitori.

Saps què és el procediment monitori per impagament de factures?

Un cop fallits tots els intents amistosos de cobrament, l’única solució viable és iniciar un procediment Monitori, això és, una reclamació judicial de deutes a fi de recuperar l’import insatisfet.

¿Quins requisits ha de complir el deute per a la reclamació de factures impagades?

Per poder reclamar aquestes quantitats impagades, el deute ha de ser:

  • Dinerari, de qualsevol import, no hi ha límit de reclamació.
  • Determinat en un import líquid.
  • Vençut i exigible, és a dir, el termini de pagament ha d’haver finalitzat i s’ha de poder exigir sense contraprestació.

Quins documents acrediten el deute?

És necessari que el deute estigui acreditat mitjançant un d’aquests documents:

  • Factures, albarans, pressupostos, contracte de prestació de serveis, etc., firmats pel deutor (firma, segell, empremta, etc.).
  • Telegrames, fax, certificats, correus electrònics intercanviats o qualsevol document que acrediti la relació amb el deutor.

És necessària la intervenció d’advocat i procurador?

Pel primer tràmit de petició inicial no és necessària la intervenció d’advocat i procurador.

Tramitació del Procediment Monitori:

  1. Petició inicial del procediment monitori: el creditor presenta la sol·licitud o el formulari normalitzat acompanyat de la documentació acreditativa del deute.
  2. Requeriment al deutor, per tal que, en un termini de 20 dies hàbils, pagui. A partir d’aquí, el deutor pot:
  • Pagar.
  • No comparèixer i no pagar. El creditor podrà embargar els seus béns.
  • Comparèixer i formular oposició fundada i motivada, que conduirà a la celebració del Judici. Arribats a aquest punt, es necessitarà assistència d’advocat i procurador.

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb els assessors de Prat i Mora.