Reforma de l’impost sobre succesions i donacions

 

¿Vols saber més sobre la reforma de l’impost sobre succesions i donacions? Nosaltres t’ho expliquem.

Amb relació a les modificacions fiscals que preveu la Llei 5/2020 que van entrar en vigor el dia 01/05/20, trobem el nou càlcul de la quota tributària de l’Impost. Així, es procedeix a la reintroducció dels coeficients multiplicadors, la modificació de les reduccions i la supressió de bonificacions en segons quins supòsits.

  • Herències :  Augment de la quota tributària en les herències a favor dels grups parentius I (fills menors de 21 anys) i II (resta de descendents).

Fins ara no es tenia en compte el patrimoni preexistent del beneficiari de l’herència en els descendents directes , però a partir d’aquesta modificació s’aplicaran els següents coeficients correctors:

Patrimoni preexistent (euros) Grups de parentiu
                  I i II                                         III                                      IV
De 0 a 500.000
1,0000 1,5882 2,0000
De 500.000,01 a 2.000.000,00
1,1000 1,5882 2,0000
De 2.000.000,01 a 4.000.000,00
1,1500 1,5882 2,0000
Més de 4.000.000,00
1,2000 1,5882 2,0000

 

  • Bonificacions : Les bonificacions sobre la quota tributària resultant, fins era eren del 99% en cas que heretés el cònjuge o parella estable i entre el 99% i el 20% de bonificació en funció de la base imposable de l’herència en favor de descendents o d’ascendents.

Amb la reforma es manté la bonificació del 99% pel cònjuge i s’estableixen dues taules de bonificacions. Una pels descendents menor de 21 anys que queda pràcticament igual que estava abans de la modificació i una segona taula per a la resta de descendents que va del 60% fins al 0%.

Això provoca un increment molt important en la quota final a pagar, ja que per una herència de 300.000,00 euros a favor d’un fill major d’edat, hem passat d’una quota de 887,60 euros a una de 11.109,64 euros,.

  • Pèrdua de les bonificacions. En la normativa antiga, si aplicaves la deducció prevista per adquisició del negoci o les participacions del negoci familiar, les bonificacions del punt anterior es reduïen a la meitat, però en la nova normativa es perd el dret a aplicar la bonificació.

En conclusió, la Generalitat ha introduït una sèrie de modificacions en la determinació de la quota a pagar per l’Impost sobre Successions amb una finalitat merament recaptatòria, sense tenir en compte que en la majoria dels casos el difunt ja ha tributat per l’adquisició del bé que transmet.

Aquests serien els punts més importants de la reforma fiscal, per saber la resta de modificacions no dubtin a contactar amb l’equip jurídic de Prat I Mora Economistes.