El registre retributiu obligatori

Des del passat 14 d’abril, va entrar en vigor el Real Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat entre dones i homes, per tal de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva.

Què és el registre retributiu obligatori?

En aquest Real Decret, s’estableix que totes les empreses, independentment del nombre de treballadors contractats, han de disposar d’un registre retributiu de la seva plantilla. En aquest registre retributiu ha de constar tota la informació referent als salaris, és a dir, haurà de constar:

  • Salari base anual
  • Complements salarials anuals
  • Percepcions extrasalarials
  • Percepcions anuals per hores extraordinàries i per hores complementàries.

Per tal de poder fer una bona diferenciació entre dones i homes totes aquestes dades hauran d’estar desglossades per:

  • Sexe
  • Categoria professional
  • Grup professional
  • Lloc de treball

El que es pretén amb aquest registre és garantir la transparència de les retribucions. Si la mitjana de les retribucions és d’un 25% o més en comparació d’un sexe a l’altre, s’hauran de justificar de manera objectiva els motius i en cas que no es pugui fer, corregir la diferència.

Tenen dret a demanar aquest registre tant Inspecció de Treball, com representants dels treballadors com els mateixos treballadors, aquests últims tenint un accés limitat, on apareixeran diferències percentuals de les retribucions entre homes i dones.

Registre Retributiu i plans d’igualtat Quina és la diferència?

A diferència del pla d’igualtat, el registre retributiu és d’obligat compliment per a totes les empreses amb treballadors. El pla d’igualtat, en canvi, és d’obligat compliment per totes aquelles empreses a partir de 50 treballadors. En aquest pla d’igualtat ha de constar un conjunt de mesures per tal d’assolir la igualtat de tracte entre homes i domes a l’empresa, evitant i eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Per tal d’aconseguir-ho, fixen uns objectius concrets, adopten una sèrie d’estratègies i pràctiques i estableixen sistemes eficaços de seguiment, a més a més d’una avaluació dels objectius fixats.

Multes per no complir amb el registre retributiu obligatori

L’incompliment de no tenir el registre retributiu suposarà cometre infraccions greus o molt greus, en matèria d’igualtat. Segons criteris fixats en l’art. 39 de la LISOS, les infraccions greus poden anar dels 626 als 6.250 euros i les infraccions molt greus dels 6.251 als 187.515 euros.

A l’article 7.13 de la LISOS qualifica com a infracció greu: No complir les obligacions que en matèria de plans i mesures d’igualtat estableixen la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dels Treballadors o el conveni col·lectiu d’aplicació.

A més a més, en l’article 8.12 de la LISOS qualifica com a infracció molt greu: Les decisions unilaterals de l’empresa que impliquin discriminacions directes o indirectes desfavorables per raó d’edat o discapacitat o favorables o adverses en matèria de retribucions, jornades, formació, promoció i altres condicions de treball, per circumstàncies de sexe, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, adhesió o no a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors a l’empresa o llengua dins de l’Estat espanyol, així com les decisions de l’empresari que suposin un tracte desfavorable dels treballadors com a reacció davant d’una reclamació efectuada a l’empresa o davant una acció administrativa o judicial destinada a exigir el compliment del principi d’igualtat de tracte i no discriminació.

Contacta a la nostra assessoria laboral a Granollers per a més informació