Regularitzar la meva situació a Espanya

Regularitzar la meva situació a Espanya

Com regularitzar la meva situació a Espanya?

És important informar-se de com regularitzar la meva situació a Espanya en el cas que sigui necessari. Com assessoria per a tràmits d’estrangeria cal dir que els principals permisos que s’estan sol·licitant són els d’arrelament social i familiar (per circumstàncies excepcionals). Pels quals es requereix:

 • Tres anys continuats d’empadronament
 • Certificat negatiu d’antecedents penals
 • Informe d’arrelament o demostrar la relació familiar
 • Tenir un contracte laboral firmat pel treballador i l’empresari, per un període no inferior a un any.

Recomanem també contactar amb un advocat d’estrangeria, ja que cada situació requereix una anàlisi i més podran ajudar amb els tràmits.

Reagrupació familiar

La reagrupació familiar va dirigida a aquelles persones estrangeres que tinguin familiars residents a Espanya. Els familiars que podran ser reagrupats seran: el cònjuge o persona amb la que el reagrupant tingui una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal, fills del reagrupant i del cònjuge o parella, els representats legalment per el reagrupant, els ascendents en primer grau del reagrupant o del seu cònjuge o parella.

Per aquesta sol·licitud els principals requisits que es demanaran seran:

 • No trobar-se de forma irregular a Espanya.
 • Certificat negatiu d’antecedents penals
 • Tenir medis econòmics suficients per atendre les necessitats de la família.
 • El reagrupant haurà d’haver residit a Espanya durant un any com a mínim i haver obtingut l’autorització per residir al menys un altre any.

Familiars de ciutadans de la Unió Europea

El permís de residencia per familiars de la Unió Europea, tant temporals com permanents, és el procediment pel qual s’ha de demostrar que es té un vincle familiar amb un ciutadà espanyol o de la Unió Europea.

Renovacions i modificacions de permisos de residencia i treball

La renovació de l’autorització de residencia temporal i de treball per compte d’altri s’haurà de sol·licitar dins d’un termini de 60 dies naturals previs a la data d’expiració de l’autorització. També es podrà sol·licitar dins dels 90 dies naturals posteriors a la data de finalització de la vigència de l’autorització. Els requisits que s’exigiran seran específics per a cada tipus de renovació de residencia.

Nacionalitat espanyola

La obtenció de la nacionalitat espanyola pot adquirir-se a partir de diferents maneres:

 • Nacionalitat per a espanyols d’origen
 • Nacionalitat per possessió d’estat
 • Nacionalitat per opció
 • Nacionalitat per residència

Si tens qualsevol dubte o necessites que t’assessorin contacta  amb la nostra assessoria fiscal.