Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

PRAT I MORA ECONOMISTES,S.L.P és el responsable del tractament de les seves dades i informa els Usuaris que compleix amb el la Llei 34/2002 d’11 de Juliol de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic (d’llaura endavant, LSSICE) i de conformitat amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), li facilitem la següent informació detallada del tractament de dades personals:

Dades del responsable del tractament i de contacte de DPD:

• Identitat: PRAT I MORA ECONOMISTES,S.L.P.
• Adreça Postal: C/ Torras i Bages, núm.8, 08470-Sant Celoni.
• Telèfon: 93 867 03 51/ Fax: 93 867 03 51
• E-mail: PRATMORA@PRATMORA.COM
• Dades de contactes del DPD: DPDPRATMORA@GMAIL.COM
• Canal de Protecció de Dades: www.corporate-ethicline.com/pratimora

Finalitats del tractament

PRAT I MORA ECONOMISTES,S.L.P. tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades i els Usuaris amb les següents finalitats:

  • Desenvolupar, complir i prestar els serveis professionals contractats pels interessats.
  • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud sobre els nostres serveis professionals que ens formulin en la Web.
  • Informar-lo, previ consentiment, dels nostres productes i serveis i articles d’interès via correu electrònic.
  • Gestionar i atendre les comunicacions presentades pels informants a través del Sistema Intern d’Informació, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Criteris de conservació de les dades:

  • Serveis professionals contractats: Les dades personals proporcionades es conservaran fins al final de la relació professional i, posteriorment, durant els terminis legalment exigits.
  • Gestió Curriculum vitae: PRAT I MORA podrà conservar el seu Curriculum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
  • Comunicacions comercials: Les persones interessades, podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça de correu electrònic: PRATMORA@PRATMORA.COM.
  • Uns altres: La resta de les dades i informació aportada per l’interessat serà conservat durant el temps que sigui necessari per a complir la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Legitimació

La base legal per a tractar les dades de caràcter personal és el consentiment exprés de les persones interessades en virtut dels següents títols:
• Contracte de prestació de serveis professionals.
• Consentiment prestat pels Candidats a un lloc de treball amb finalitats de selecció.
• Interès legítim per a remetre’ls comunicacions informatives, comercials relacionades amb els serveis prèviament contractats.
• Acceptació de la política de privacitat i protecció de dades de la Web quan l’Usuari clica en el “Accepto” del formulari i, posteriorment procedeix a “Enviar” el mateix.

Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

A fi de remetre comunicacions informatives, les dades es facilitaran a MailChimp, proveïdor d’email màrqueting, i estaran situats en els seus servidors fora de la UE als EUA. Proveïdor que s’acull a l’acord EU-US Privacy Shield, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades. La cessió de dades es realitzarà previ consentiment exprés de l’interessat per a rebre comunicacions informatives sobre els nostres serveis.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades per a l’execució dels serveis contractats.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en PRAT I MORA, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. PRAT I MORA deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats en el nostre canal de protecció de dades o mitjançant formularis sol·licitats a través de correu electrònic en la següent adreça PRATMORA@PRATMORA.COM. O dirigint-se per escrit a l’adreça postal de PRAT I MORA facilitada en la secció Contacte d’aquesta pàgina web adjuntant còpia del DNI.

Les persones interessades podran revocar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Canal de Protecció de Dades

PRAT I MORA ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.
El Canal de protecció de dades, s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per a aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior), i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de protecció de dades o la present política de l’Entitat.

Les dades d’accés al canal es detallen a l’inici de la present política

Atenció i Suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant a través del correu electrònic del DPD indicat a l’inici de la present política.

Actualitzacions i modificacions

PRAT I MORA es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.

Sistema Intern d’Informació (*SIIF)

L’Entitat ha implementat un Sistema Intern d’Informació (SIIF), el qual es configura com un eix fonamental per a la supervisió, control i prevenció en l’àmbit del compliment normatiu, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, confidencialitat, protecció de dades, experiència,  independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

Els canals interns d’informació integrats en el Sistema s’han instrumentat a través d’eines tècniques, que contemplen tots els requisits necessaris per a aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors. Així mateix, el SIIF garanteix els principis bàsics d’anonimat, adequat registre, conservació i no alteració, prevenció de conflictes d’interès, protecció de l’informant i prevenció de represàlies.

A través d’aquest Sistema, tot informant haurà de comunicar de bona fe qualsevol indici, sospita o evidència de possibles incompliments normatius, delictes, comportaments no ètics i, en general, l’incompliment dels protocols, normes i codis de conducta de l’Entitat.

L’accés al SIIF s’ha habilitat en una secció separada de la nostra pàgina web.