Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

PRAT I MORA ECONOMISTES, S.L.P és el responsable del tractament de les seves dades i informa als Usuaris que compleix amb el la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de
la informació i del Comerç Electrònic (d’ara Endavant, LSSICE) i de conformitat amb el article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), li facilitem la següent informació detallada del tractament de dades personals:

Dades del responsable del tractament i de contacte de DPD:

 • Identitat: PRAT I MORA ECONOMISTES, S.L.P.
 • Adreça postal: C / Torras i Bages, núm.8, 08470-Sant Celoni.
 • Telèfon: 93 867 03 51 / Fax: 93 867 03 51
 • Correu electrònic: PRATMORA@PRATMORA.COM
 • Dades de contactes del DPD: PRATMORA@PRATMORA.COM

Finalitats del tractament

PRAT I MORA ECONOMISTES, S.L.P. tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades i els Usuaris amb les següents finalitats:

 • Desenvolupar, complir i prestar els serveis professionals contractats pels interessats.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud sobre els nostres serveis professionals que ens formulin a la web.
 • Informar-, previ consentiment, dels nostres productes i serveis i articles de interès via correu electrònic.

Criteris de conservació de les dades

 • Serveis professionals contractats: Les dades personals proporcionades es conservaran fins al final de la relació professional i, posteriorment, durant els terminis legalment exigits.
 • Gestió Curriculum Vitae: PRAT I MORA podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any, conclòs el termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Comunicacions comercials: Les persones interessades, podran donar-se de baixa de aquestes comunicacions a la següent adreça de correu electrònic: PRATMORA@PRATMORA.COM.
 • Altres: La resta de les dades i informació aportada per l’interessat serà conservat durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Legitimació

La base legal per a tractar les dades de caràcter personal és el consentiment exprés de les persones interessades en virtut dels següents títols:

 • Contracte de prestació de serveis professionals.
 • Consentiment prestat pels Candidats a un lloc de treball amb fins de selecció.
 • Interès legítim per remetre’ls comunicacions informatives, comercials relacionades amb els serveis prèviament contractats.
 • Acceptació de la política de privacitat i protecció de dades de la Web quan l’Usuari clica al “Accepto” del formulari i, posteriorment procedeix a “Enviar” el mateix.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països. Per tal de remetre comunicacions informatives, les dades es facilitaran a MailChimp, proveïdor de email màrqueting, i estaran ubicats en els seus servidors fora de la UE als EUA. proveïdor que s’acull a l’acord EU-US Privacy Shield, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades. La cessió de dades es realitzarà previ consentiment exprés de l’interessat per rebre comunicacions informatives sobre els nostres serveis.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades per a la execució dels serveis contractats.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en PRAT I MORA, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. en determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. PRAT I MORA deixarà de tractar les dades en aquest descomptat, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats mitjançant formularis sol·licitats a través de correu electrònic a la següent adreça PRATMORA@PRATMORA.COM. O dirigint-se per escrit a l’adreça postal de PRAT I MORA facilitada en la secció Contacte d’aquesta pàgina web adjuntant còpia del DNI.

Les persones interessades podran revocar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Atenció i Suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant a través del correu electrònic del DPD indicat a l’inici de la present política.

Actualitzacions i modificacions

PRAT I MORA es reserva el dret de modificar i / o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.