Declaració de la renda 2022

La documentació que necessitem per la confecció de la Declaració de la Renda 2022 de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni (IP) 2022, està relacionada a continuació:

DADES PERSONALS

Copia del D.N.I. del declarant i conjugue en el seu cas, i de la declaració de renda de l’any passat.
Variacions en la seva situació familiar respecte l’últim exercici presentat:
– * Estat civil, persones que conviuen en el mateix domicili familiar (fills, avis, etc. ), canvi de domicili, mòbil, domiciliació bancària, e-mail, etc.

RENDIMENTS DEL TREBALL

1. Certificat de retribucions i retencions emeses per l’empresa.

2. Acta de conciliació al CMAC.

3. Aportacions a fons de pensions.

4. Prestacions d’Atur.

5. Pensions d’incapacitat parcial o total (baixa per malaltia).

6. Certificats d’invalidesa de l’IMSERSO.

7. Documents pagament ERTO

8. Ingrés mínim vital

RENDIMENTS CAPITAL MOBILIARI

1. Certificacions de saldos a 31-12, saldo mig, interessos i retencions de TOTS els comptes i de qualsevol entitat.

2. Comprovants de cartera de valors, justificants d’operacions en cartera.

3. Certificats d’Assegurances de Vida.

RENDIMENTS CAPITAL IMMOBILIARI

1. Rebuts d’Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.) i escriptures de propietat de totes les finques Urbanes o Rústiques, especificant el propietari de cadascuna d’elles.

2. Rebuts de lloguers cobrats, i si s’escau, Certificat de Retencions sobre Arrendaments.

3. Data inici dels contractes de lloguer.

4. Despeses realitzades per reparació dels habitatges llogats, així com assegurances, quotes de comunitat, interessos satisfets per préstecs etc.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS

1. Dades relatives als Ingressos, compres i despeses.
(incloure subvencions rebudes)
2. Quantitats retingudes i pagaments fraccionats efectuats (adjuntar certificats).

3. Valoració del net patrimonial.

4. Certificat de retencions professionals.

VARIACIONS PATRIMONIALS

1. Documentació acreditativa de Compravenda o Transmissió de béns, o valors, amb especificació de data i valor de compra, i data i valor de venda.

2. Renda Bàsica Emancipació (Ajuda al Lloguer).

3. PLA PIVE (Subvenció per la compra de vehicle).

4. Operacions amb criptomònedes

DEDUCCIONS DE LA QUOTA

Justificants dels imports satisfets per:

1. Inversió a l’habitatge propi (per a adquisicions anteriors a 31-12-2012):
• Factures i rebuts compra/construcció d’habitatge i préstec de l’habitatge habitual.

2. Inversió empresarial efectuada.

3. Import lloguers satisfets (només per als contractes anteriors al 31-12-2014 deducció estatal), per contractes posteriors deducció autonòmica.

4. Donatius (adjuntar certificats).

5. Retorns de deducció d’habitatge per devolucions rebudes dels préstecs hipotecaris per aplicació de la clàusula sòl.

6. Nova deducció per obres de millora de la eficiència energètica en els habitatges.
( Factura inversió menys subvenció, i certificats eficiència energètica amb data abans i després de la inversió )

DEDUCCIONS DE LA QUOTA DIFERENCIAL

1. Revisar compliment de requisits deduccions per maternitat, guarderia, família nombrosa, discapacitat descendent, ascendent, i/ o cònjuge.